Regulamin Klubu Fitness Centrum 48, ul. Izerska 36/17

1.Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Fitness Centrum48, ul. Izerska 36/17, 59-220 Legnica.2.Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług klubu tylko i wyłącznie pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia. Na siłownię mogą uczęszczać jedynie dzieci powyżej 12 roku życia ( wyłączając zajęcia  dla mam z dziećmi, treningów personalnych ). 3.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2019r.4.Klub świadczy usługi w zakresie siłowni ,zajęć grupowych, zabiegów odchudzających.5.Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a)    gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
b)    nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,                            c)    nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.7. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.8. Administratorem państwa danych  jest  Fitness Centrum 48, Kamil Wasylewicz, ul. Izerska 36/17, 59-220 Legnica. Dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu. Udostępnienie danych następuje na żądanie właściwych organów.
9. Klub  zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży karnetu, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie,10. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.11. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu.12. Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu, poza porą nocną.
13. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.14. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Fitness Centrum 48, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
15.    Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu odpowiada Klubowicz.
16. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Fitness Centrum 48.17. Fitness Centrum 48 nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego Treningu.
18. Integralną częścią Treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.
19. Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Trenerzy Personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwskazaniach zdrowotnych.
20. Zakup Treningów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Klubu i Klubowicza.
Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
21. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
22. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
23. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.24. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.25. Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.26. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza  kary zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.27. Członek Klubu może przyjść na zajęcia z osobą towarzyszącą, która może skorzystać z darmowego pierwszego wejścia do Klubu. Osoba towarzysząca zostaje  zarejestrowana w systemie obsługi klienta Klubu. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących.28. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
29. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Fitness Centrum 48.
30. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
31. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać  w Recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne lub poprzez kontakt na fanpage klubu na Fb.
32. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W przypadku nieodwołania obecności, Klubowicz traci możliwość zapisywania się na zajęcia grupowe na okres 2 tygodni.
33. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona i  uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
34.  Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.
35. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.36. Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
37. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.38. W pomieszczeniach Klubu, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
39. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.40. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
41.Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
42. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.43. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze z zgodą na upublicznianie wizerunku ( zdjęcia filmiki ).